Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie i doprecyzowanie
funkcjonujących regulacji prawnych w Kodeksie cywilnym w zakresie:
1) przerwania biegu przedawnienia,

2) wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

3) instytucji wyzysku,

4) odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców (najemców) wynikające z umowy najmu.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338855

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w tabeli stanowiącej załącznik do wiadomości, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.