Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.

Niniejszy projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w:

  • ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859),
  • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2021 r. poz.450, z późn.zm.),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763,),
  • ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706),
  • ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352).

Kluczowe zmiany projektowanego aktu obejmują:

1) stworzenie nowego katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859), zwanej dalej: „kks” wśród których znalazłyby się: Inspekcja Handlowa oraz straże gminne;

2) przyznanie organom wskazanym w pkt 1 uprawnień do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe określone w art. 65 § 4 i art. 91 § 4 kks (tzw. paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy) oraz w art. 62 § 5 kks w zakresie, o którym mowa w art. 62 § 4 kks (nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu);

3) wykorzystanie sankcji administracyjnych w postaci cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem w przypadku recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej, czy niewydawania paragonu;

4) wprowadzenie surowszych sankcji zniechęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych – w postaci obligatoryjnego kierowania pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na badanie techniczne w zakresie uciążliwości;

5) zmniejszenie dysproporcji między surową odpowiedzialnością grożącą za przestępstwa związane z produkcją narkotyków, a sankcjami przewidzianymi za dużo bardziej dochodowe obszary przestępczej działalności – tj. nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego, które do tej pory nie były adekwatne do pożytków osiąganych przez osoby zajmujące się tym procederem.

Projekt bezpośrednio oddziałuje na straże gminne (miejskie), ponieważ potencjalne dochody z mandatów wystawionych przez straże gminne wzmocniłyby przychody jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359803
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.