Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane zmiany mają na celu przyspieszenie postępowania, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem i wypełnienie luk w obowiązującym prawie. W latach 2014 – 2018 wzrosła liczba wpływających do sądów spraw cywilnych, co spowodowało ich większe obciążenie pracą. Wymaga to uproszczenia obowiązujących procedur w celu zmniejszenia obciążenia sądów pracą i skrócenia czasu trwania postępowań. Projekt zawiera ponad 50 zmian.

Wg projektu konsument będzie mógł wystąpić z powództwem na podstawie przepisów o postępowaniu z udziałem konsumentów także wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż tydzień. Jeśli przedsiębiorca zaniecha próby ugodowego zakończenia sporu lub będzie w niej uczestniczył w złej wierze, sąd będzie mógł obciążyć go kosztami procesu, a nawet podwyższyć je maksymalnie dwukrotnie. Projektowana regulacja ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania próby dobrowolnego rozwiązania sporu jeszcze przed wytoczeniem powództwa.

Zgodnie z dodanym art. 136 § 5, strona, będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, będzie miała obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń.

Nastąpi rozdzielenie pouczeń udzielanych stronom na pierwszym etapie postępowania od pouczeń, które wymagane są w razie skierowania sprawy na posiedzenie przygotowawcze. Doręczenie pouczeń będzie następowało wraz z doręczeniem pierwszego pisma procesowego w sprawie. Udzielanie pouczeń nie będzie konieczne, jeśli będzie wiadome, że strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, gdy stroną jest Skarb Państwa, państwowa lub samorządowa osoba prawna, organ emerytalno – rentowy, albo podmiot funkcjonujący na rynku finansowym. Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne, organy emerytalne lub rentowe, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze inwestycyjne lub domy maklerskie nie będą musiały być reprezentowane przez swoje organy na posiedzeniu przygotowawczym, udział pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym będzie wystarczający.

Określony został tryb, w jakim mediator występuje do sądu o przyznanie wynagrodzenia i zwrotu wydatków.

Zmiany w procedurze postępowania: Możliwość kontaktu za pośrednictwem technologii umożliwiających zdalną komunikację z sądem i odwrotnie; Możliwość poddania sporu, który już zawisł przed sądem powszechnym, pod rozstrzygnięcie sądu polubownego; Poszerzenie katalogu przypadków, w których stronie zwracana jest z urzędu część opłaty od pozwu.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350804
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.