Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (numer z wykazu UD59).

Przedmiotowy projekt aktu prawnego wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12387051/katalog/13069357#13069357

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 22 lipca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie tekstu.

W obecnym stanie prawnym nie ma jednolitych zasad ustalania stażu pracy dla celów ustalania wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) znajduje się jedynie regulacja, zgodnie z którą do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w niektórych formacjach mundurowych (art. 302 Kodeksu pracy). Tymczasem przepisy prawa pracy, zarówno Kodeksu pracy, pragmatyk służbowych, jak i autonomicznych źródeł prawa pracy (układy i porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy), przewidują szereg uprawnień pracowniczych, których przesłanką nabycia jest określony staż pracy.

Rozwiązanie problemu nie jest możliwe poprzez działania pozalegislacyjne, dlatego niezbędna jest nowelizacja przepisów Kodeksu pracy. Projekt wprowadza następujące zmiany w Kodeksie pracy: art. 302 otrzyma nowe brzmienie, ponadto dodaje się nowy art. 3021.

Projekt przewiduje, że proponowane przepisy będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2026 roku. Niezbędne jest odpowiednie vacatio legis, aby pracodawcy mieli czas na ustalenie stażu pracy poszczególnych pracowników w świetle nowych przepisów (pracownicy muszą dostarczyć dokumenty, na podstawie których pracodawcy ustalą nowy staż pracy), dokonanie związanych z tym obliczeń, wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach zakładowych, jak również na zabezpieczenie środków na sfinansowanie nowych rozwiązań.