Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

Celem przygotowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy jest dostosowanie jego przepisów w zakresie potwierdzenia dalszego przysługiwania w wyborach lokalnych praw wyborczych obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, analogicznych do tych, które posiadali do momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez ich kraj.

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy sprowadzają się do uzupełnienia tych przepisów ustawy – Kodeks wyborczy, które określają udział obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim w wyborach samorządowych przeprowadzanych na terytorium Polski o obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Są to zmiany w zakresie:

  • pojęcia numeru ewidencyjnego PESEL (art. 1 pkt 1 projektu ustawy, który uzupełnia treść art. 5 pkt 10 Kodeksu wyborczego o Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej);
  • czynnego prawa wyborczego do rady gminy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy, który uzupełnia treść art. 10 § 1 pkt 3 lit. a Kodeksu wyborczego o obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Prawo wybierania wójta w danej gminie, na podstawie art. 10 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, ma osoba, która ma prawo wybierania do rady tej gminy;
  • braku prawa wybieralności, co w przypadku obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie się odnosiło do wyborów do rady gminy, jeśli został pozbawiony takiego prawa w swoim kraju (art. 1 pkt 3 projektu ustawy, który uzupełnia treść art. 11 § 3 Kodeksu wyborczego o obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej);
  • zgłoszenia kandydatury obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej niebędącego obywatelem polskim w wyborach do rady gminy (art. 1 pkt 9 projektu ustawy, który uzupełnia treść art. 426 § 3 i 4 Kodeksu wyborczego).

Gminy będą zobowiązane do uwzględniania w rejestrze i spisie wyborców obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, będą miały udział w procedurze przekazywania informacji do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o jego obywatelach wpisanych, jak i skreślonych z rejestru wyborców oraz o obywatelach polskich chcących korzystać z praw wyborczych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (analogicznie jak przed tzw. Brexitem).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354553

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 grudnia 2021 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl.