Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Celem  ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest częściowa implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018 r., s. 82 i Dz. Urz. UE L 311 z 25.09.2020, str. 11), tzw. „dyrektywa RED II”. Narzędziem służącym zapewnieniu realizacji wyznaczonego celu był wprowadzony w ww. ustawie Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW), określający minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw zużytych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie. Użyte do produkcji biokomponentów surowce w większości spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR).

Proponowane zmiany w  ww. ustawie obejmują:

 • określenie poziomów NCW do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,
 • określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biopaliw I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,
 • określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w  procesie produkcji paliw węglowodorowych,
 • uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,
 • umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie oraz określenie zasad jej rozliczania w ramach realizacji NCW,
 • modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji określonego w art. 23 ustawy w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,
 • modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,
 • określenie zasad poświadczania KZR w podziale na biomasę rolniczą i leśną,
 • wprowadzeniu okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu spełniania KZR w tym między innymi: określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie dyrektywy RED,
 • zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,
 • zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w dyrektywie RED II celów OZE w sektorach innych niż transport.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356550
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.