Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotowy projekt aktu prawnego wraz z Uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami nr 1 i 2 dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386951/katalog/13068501#13068501

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 30 lipca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl w formie Tabeli uwag (przesłanej w załączeniu) w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie tekstu.

  1. Zniesienie obowiązku wykonywania, zlecania lub powierzania wykonania zadań publicznych z zapewnieniem odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym:

Projekt ustawy przewiduje uchylenie art. 35 ust. 2-4 ustawy o elektromobilności oraz przepisu epizodycznego zawartego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, który nakłada na jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, obowiązek wykonywania i zlecania wykonania zadań publicznych z zapewnieniem odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

Kwestia złagodzenia wymagań zamiast uchylenia przedmiotowych przepisów została przeanalizowana. Mając jednak na uwadze, że żaden z samorządów nie osiągnął ustawowego progu w zakresie realizacji zadań publicznych oraz brak pewności co do możliwości istotnego spadku cen pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, złagodzenie wymogów ustawowych nie znajduje uzasadnienia.

W związku z powyższym, konieczne jest również uchylenie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilności, który określa konsekwencje niedotrzymania zobowiązań wynikających z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o elektromobilności. Zgodnie z ww. przepisem umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań publicznych wygasają z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 35 ust. 2 ustawy o elektromobilności. Ponadto, samorządy wciąż będą zobowiązane do zakupu pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, ze względu na funkcjonujące pozostałe regulacje, dotyczące m.in. zielonych zamówień publicznych.

  • Zniesienie obowiązku świadczenia i zlecania świadczenia usługi komunikacji miejskiej z zapewnieniem określonego udziału autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem we flocie użytkowanych pojazdów na określonym ustawowo poziomie:

Projektowane zmiany uwzględniają rezygnację z progu udziału autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem we flocie użytkowanych autobusów, wykorzystywanych do świadczenia lub zlecania świadczenia usługi komunikacji miejskiej na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 36 ust. 1 oraz art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobilności. Analizowane dane wskazują wprost, że realizacja trwających i planowanych inwestycji w tabor nie wystarczy do osiągnięcia progu 30% autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem do 2028 roku we flotach badanych samorządów. Należy wskazać, że określony obecnie na poziomie 10% (docelowo 30% w 2028 r.) próg udziału ekologicznych autobusów przy świadczeniu komunikacji miejskiej spełniają największe miasta. Ponad 30% gmin, objętych wymogami ustawy o elektromobilności, przy świadczeniu komunikacji miejskiej, nie wykorzystuje ani jednego autobusu napędzanego biometanem lub autobusu zeroemisyjnego. Mając na uwadze, że zgodnie z przepisami art. 68 ust. 4 ustawy o elektromobliności od 1 stycznia 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o elektromobilności, będą zobowiązane do zapewnienia udziału autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w użytkowanej flocie pojazdów w wysokości co najmniej 20%, a docelowo w 2028 r. na poziomie 30%, realizacja obowiązków ustawowych przy obecnych wskazaniach jest trudna do zrealizowania.

W kontekście efektywnego wdrażania elektromobilności, powyższa zmiana podyktowana jest również tym, że największe wyzwania związane z redukcją emisji z transportu dotyczą miast powyżej 100 000 mieszkańców, gdyż na ich terenie użytkuje się około 80% floty autobusów miejskich w skali całego kraju. Zatem, uzasadnienie znajduje wprowadzenie obowiązku nabywania wyłącznie autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych w miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.