Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przeprowadzone w Ministerstwie Finansów prace analityczne dotyczące obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) pozwoliły na zidentyfikowanie regulacji, które wymagają zmiany i uproszczenia. Projektowane zmiany mają jednocześnie na celu usunięcie zidentyfikowanych w przepisach systemowych wątpliwości, problemów i niejasności natury prawnej, których wyeliminowanie w drodze interpretacji przepisów prawa nie jest możliwe. Dodatkowo, niektóre przepisy mają charakter precyzujący, porządkujący oraz mają one zapewnić spójność i zgodność zmienianych przepisów z innymi regulacjami, w tym unijnymi.

Zaproponowane zmiany stanowią także odpowiedź na sygnalizowane problemy związane z planowaniem działalności w ramach kontroli zarządczej. Doprecyzowane zostaną bowiem zasady postępowania, w przypadku zmian w strukturze działowej administracji rządowej. Zmiana uelastycznia również system i rozszerza możliwości dotyczące sposobu organizacji audytu wewnętrznego w dziale przez wprowadzenie fakultatywnych rozwiązań centralizujących funkcję audytu wewnętrznego. Wnioski z analiz wskazują bowiem na istnienie potrzeby zapewnienia kompleksowej i jednolitej oceny procesów, które przebiegają przekrojowo w działach administracji rządowej. Obecne rozwiązania w ograniczonym stopniu dają możliwość realizacji skoordynowanych zadań w obszarach istotnych dla ministra kierującego działem. Wzmocnieniu synergii działań służyć będzie również wprowadzenie audytów koordynowanych jako narzędzia oceny realizacji celów i zadań jednostek sektora finansów publicznych.

Projektowane zmiany polegają m. in. na:

 • wprowadzeniu modyfikacji w zakresie układu zadaniowego polegających na uproszczeniu systemu i zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych przede wszystkim po stronie dysponentów;
 • uelastycznieniu regulacji dotyczących dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a co za tym idzie – zasad gospodarowania środkami publicznymi;
 • uelastycznieniu procesów związanych z wydatkowaniem środków budżetu państwa;
 • doprecyzowaniu przepisów dotyczących dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych;
 • uchyleniu art. 183 ustawy o finansach publicznych skutkującego zniesieniem obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, z uwagi na bieżące, comiesięczne prezentowanie danych o wykonaniu ustawy budżetowej;
 • wprowadzeniu modyfikacji w zakresie przepisów dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa;
 • doprecyzowaniu przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego in. w zakresie procedury absolutoryjnej i procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 • wprowadzenie rozwiązań systemowych usprawniających proces planowania i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej;
 • wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
 • umożliwienie Ministrowi Finansów otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądów wydatków;
 • umożliwienie uzyskiwania krajowych kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego;
 • wprowadzenie rozwiązań usprawniających oraz wzmacniających prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym m.in.:
 1. zmiana wysokości kwoty, po przekroczeniu której powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego;
 2. rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego;
 3. zapewnienie ministrowi kierującemu działem (lub działami) administracji rządowej możliwości zlecania audytu koordynowanego w jednostkach w dziale;
 4. określenie katalogu dokumentów audytu wewnętrznego, które stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek oraz czasowego ograniczenia dostępu do tych dokumentów;
 5. rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego (jednostki samorządu terytorialnego) oraz dostosowanie zakresu tych informacji.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359451

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) wg wzoru w załączonej tabeli, w terminie do 19 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.