Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Projektowana zmiana wynika z konieczności włączenia w proces opiniowania przyznawania wsparcia finansowego czynnika eksperckiego. Przedmiotowy projekt zakłada, że przed przyznaniem wsparcia finansowego na produkcję danego utworu audiowizualnego, zostanie on zaopiniowany przez niezależnych ekspertów. Obecnie system ma charakter automatyczny, jednak praktyka przyznawania wsparcia pokazuje, że dodatkowa, niezależna ocena projektów powinna zostać dokonana przed przyznaniem środków. Należy nadmienić, że środki te pochodzą z budżetu państwa i ich wydatkowanie powinno być poprzedzone rzetelną i niezależną opinią dotyczącą zasadności wydatku.

Pozostałe problemy ujęte w projekcie są efektem dokonanego przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przeglądu funkcjonowania systemu wsparcia produkcji audiowizualnych i dotyczą m.in.:

  • modyfikacji mechanizmu zwrotu dotacji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Mechanizm ten, mimo przyznawania wsparcia w trybie ciągłym, przewiduje konieczność zwrotu dotacji w cyklu rocznym. W efekcie powstaje praktyczny problem ze wsparciem przyznanym na koniec roku kalendarzowego, a wypłacanym już w następnym roku kalendarzowym. Propozycja przepisu ujęta w przepisie eliminuje ten problem;
  • konieczności precyzyjnego określenia terminu poniesienia wydatków objętych wsparciem – obecnie definicja kosztów kwalifikowanych nie precyzuje, kiedy wydatek trzeba ponieść. Projekt doprecyzowuje definicję co ułatwi rozliczenia dofinansowania;
  • dołączenia do wniosku oryginalnej wersji językowej planu finansowego – otrzymanie dokumentu źródłowego pozwoli na usunięcie wątpliwości związanych z prawidłowością tłumaczenia kluczowego dokumentu dla oceny finansowej przedsięwzięcia, czyli planu finansowego.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348105
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl