Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiony projekt stanowi kolejny etap reformy użytkowania wieczystego. Celem zawartych w nim rozwiązań jest umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej, symetrycznie do zasad przyjętych w pierwszym etapie reformy użytkowania wieczystego z uwzględnieniem reguł udzielania pomocy publicznej, ale przy zachowaniu zasady swobody zawarcia umowy pomiędzy podmiotem publicznym – właścicielem gruntu a dotychczasowym użytkownikiem wieczystym. Projekt adaptuje zatem istotę mechanizmu odpłatności za przekształcenie przyjętego już w systemie od 1 stycznia 2019 r., z uwzględnieniem specyfiki cywilnoprawnego trybu zawarcia umowy.

Zaproponowana w projekcie nowa zasada odpłatności przy nabywaniu nieruchomości przez jej użytkownika wieczystego eliminuje manifestowane przez Komisję Europejską wątpliwości co do zgodności z przepisami Unii Europejskiej o pomocy publicznej. Z art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika bowiem jednoznacznie obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku podejmowania czynności z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a w świetle tych zasad wątpliwym jest w ocenie zarówno Komisji Europejskiej, jak i niektórych organów reprezentujących podmioty publiczne zastosowanie obowiązującej na gruncie art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami zasady zaliczania kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego zbywanej nieruchomości na poczet ceny nieruchomości gruntowej należnej podmiotowi publicznemu za przeniesienie prawa własności gruntu, szczególnie w sytuacji, w której wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest z zastosowaniem matematycznego wzoru, a nie poprzez zastosowanie metody porównawczej gwarantującej ustalenie najbardziej prawdopodobnej do uzyskania ceny nieruchomości.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351750
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.