Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE. L 328 z 18.12.2019, str. 29), stanowiącej wraz z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (Dz. Urz. UE. L 328 18.12.2019, str. 1), część pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych.

W ramach wdrożenia do krajowego systemu prawnego zmian wynikających z dyrektywy 2019/2162 w projektowanej ustawie przede wszystkim:

  • wprowadza się definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizm podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • uzupełnia się zakres pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie,
  • proponuje się rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego,
  • ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • określa się zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”,
  • modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • wskazuje się warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji,
  • wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz formułuje się szczególne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego),
  • ustanawia się uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego oraz dodatkowymi dokumentami znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342055
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.