Projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zmianę ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 i 289 oraz z 2022 r. poz. 2642), a także dostosowanie przepisów niektórych innych ustaw do zmian wynikających z wprowadzenia – w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – publicznego rejestru mediatorów (Krajowy Rejestr Mediatorów). Przedstawiony projekt wprowadza zmiany koncepcji działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, związane z występowaniem pandemii koronawirusa SARSCoV-2 oraz rozwiązania na czas po jej ustąpieniu. Projekt zakłada usprawnienie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczanych na ten cel. Propozycje objęte niniejszym projektem obejmują trzy podstawowe obszary: nowe rozwiązania dotyczące organizacji systemu nieodpłatnej pomocy, zwiększenie dostępności systemu dla osób potrzebujących oraz wprowadzenie dodatkowych obowiązków w zakresie korzystania z systemu teleinformatycznego. Mając na celu dalszą popularyzację mediacji jako podstawowej formy rozwiązywania sporów, zaproponowano wprowadzenie do ustawowego katalogu form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwości przedstawienia osobie uprawnionej przesłanek do skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, jak również korzyściach płynących z tego typu rozwiązań (nowy art. 3 ust. 1 pkt 4a oraz art. 3a ust. 2). W projekcie wprowadza się możliwość poinformowania przez doradcę obywatelskiego osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę. Projektowana regulacja przewiduje uchylenie rozdziału 6a „Stali mediatorzy” w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych i dodanie nowego rozdziału 6b „Mediatorzy i Krajowy Rejestr Mediatorów”, gdzie znajdą się przepisy regulujące funkcjonowanie Krajowego Rejestru Mediatorów. Powiaty będą miały obowiązek realizacji zapisów na porady za pośrednictwem strony do zapisów w systemie teleinformatycznym. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371954 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 11 maja 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.