Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076 i 1086, dalej: „ustawa”) dokonuje transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku Wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje takie zagadnienia, jak:

 1. pojęcie przedsiębiorstwa;
 2. stwierdzenie i wyeliminowanie naruszenia;
 3. kadencyjność Prezesa UOKiK, zapewnienie bezstronności i przeciwdziałanie konfliktowi interesów;
 4. uzasadnienie zarzutów;
 5. żądanie informacji;
 6. wolność od samooskarżania;
 7. ochrona informacji uzyskanych w postępowaniu przed Prezesem;
 8. kontrola, pomoc policji i LPP (Legal professional privilege);
 9. terminy przedawnień;
 10. kary;
 11. program łagodzenia kar (leniency);
 12. wzajemna pomoc;
 13. zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. P 19/17;
 14. zmiany w innych ustawach (Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) wynikające z konieczności wdrożenia Dyrektywy;
 15. przepisy przejściowe i o wejściu w życie ustawy.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego oraz dodatkowymi dokumentami znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych oraz tabel zgodności: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342403/katalog/12757018#12757018
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.