Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

W dniu 30 listopada, na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wniósł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Jednocześnie projekt został skierowany do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego.(RDS) w dniu 3 grudnia 2021 r. Informacja została przesłana do partnerów społecznych przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Energetyka obywatelska to wielka szansa dla polskiej gospodarki – jej rozwój przyczyni się do stworzenia setek tysięcy stałych miejsc pracy, pobudzi przedsiębiorczość i innowacje. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju dzięki ograniczeniu zależności od dostaw surowców energetycznych z zagranicy. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną mogą zostać również wykorzystane w walce z ubóstwem energetycznym, które w Polsce staje się rosnącym problemem społecznym.

Energetyka prosumencka rozwijała się natomiast w segmencie gospodarstw domowych, w domach jednorodzinnych, w sektorze małych przedsiębiorstw i rolnictwa. Na koniec 2020 r. funkcjonowało w Polsce ok. 457 400 mikroinstalacji (wzrost o 196,2% w stosunku końca 2019 r.) o łącznej mocy ok. 3006 MW (dane Polskiego Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej). Ruch prosumencki to nie tylko dodatkowe MWh wyprodukowane przez obywateli. To także wzrost świadomości energetycznej znacznej części społeczeństwa, możliwość przejścia w ogrzewnictwie indywidualnym na bezemisyjne systemy produkcji ciepła bez wzrostu kosztów eksploatacyjnych, a także stworzenie milionom Polaków możliwości uczestnictwa w transformacji energetyczno – klimatycznej i uzyskanie przychodów z takiej działalności.

Projekt ustawy proponuje nowe rozwiązania w przedmiotowym zakresie. Przewiduje się wprowadzenie do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii definicji nowych podmiotów, które mogą funkcjonować na rynku:
– elektroprosument energii odnawialnej – odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej,
– elektroprosument zbiorowy energii odnawialnej – odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do jednej sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, lub grupy takich budynków, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej,
– elektroprosument wirtualny energii odnawialnej – odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, bez względu na lokalizację, w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do jednej lub wielu sieci dystrybucyjnych w innym miejscu niż miejsce, lub miejsca dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.
– agregator sprzedaży – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierający umowę uprawniającą go do reprezentacji prosumentów zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, w szczególności w relacjach ze sprzedawcą oraz operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, oraz dokonywania czynności dotyczących prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualny energii odnawialnej w szczególności w zakresie wewnętrznych rozliczeń, oraz bilansowania energii elektrycznej.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,565,1.html pkt 7 – Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Projekt będzie procedowany w RDS w 2022 roku.