Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Uprzejmie informujemy, że w trakcie konsultacji publicznych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt po krótkim procedowaniu w trakcie prac Rządu RP został skierowany bezpośrednio do Sejmu. 30 listopada 2021 został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

Projekt dotyczy realizacji działań w obszarze podatków zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą akcyzową”, oraz w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków, zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji.

Projekt przewiduje:

  • czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe (art. 1);
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw (art. 2).

Zmiana proponowana w ustawie akcyzowej spowoduje obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021  r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie. W związku z czasowym charakterem proponowanych zmian dodano w przepisach epizodycznych ustawy akcyzowej dwa nowe artykuły – art. 163d i art. 164a. W art. 164a uregulowano kwestię obniżonych stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353951
Link do prac Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1811

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Projekt będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu w dniach 2, 8 i 9 grudnia 2021 r.