Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  

Analiza przepisów regulujących podatek od towarów i usług, głównie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), pozwoliła na wskazanie regulacji (obszarów), które wymagają zmiany tak, aby rozliczanie tego podatku stało się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Rozwiązania planowane w projekcie mają zatem głównie charakter upraszczający i są również odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów postulaty. Projekt usuwa wiele zbędnych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Wprowadza również rozwiązania, które znacznie ułatwią rozliczanie podatku VAT. Ponadto istnieje potrzeba uregulowania wprost w ustawie zasad, które wynikają wyłącznie z linii interpretacyjnej, co z kolei będzie skutkować zwiększeniem pewności prawa. Rozwiązania zaproponowane w projekcie zapewniają również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE.

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie ustawy jest m.in.:

 • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty,
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, proporcji do odliczenia podatku naliczonego, w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji, analogiczna zmiana wprowadzana również w zakresie preproporcji,
 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro, które wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT,
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
 • rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE,
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA,
 • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS,
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia samochodu osobowego lub innego pojazdu przed upływem 3 lat od dokonania importu tych pojazdów, w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, jednakże pobyt członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lat. Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w przepisach ustawy – Prawo celne w odniesieniu do należności celnych przywozowych,
 • wyeliminowanie wątpliwości co do możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE, w sytuacji gdy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa,
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od alkoholi małolitrażowych (tzw. od „małpek”) oraz podatek tonażowy,
 • liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu,
 • wprowadzenie nowej procedury dla uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przy zmianie faktora,
 • zmiana w stosowaniu „przywilejów” wynikających ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy korzystaniu z faktoringu odwrotnego,
 • uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT,
 • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),
 • wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego,
 • umożliwienie organom nakładającym sankcję VAT obniżenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 24 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.