Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Podatek od nieruchomości

Zmiana definicji „budowli” i „budynku”

Obowiązujące od 2003 r. w podatku od nieruchomości definicje „budowli” i „budynku”, które odwołują się do przepisów prawa budowlanego okazały się nieprecyzyjne. W efekcie powodują liczne wątpliwości interpretacyjne oraz wynikające z nich spory podatkowe, których główną osią sporu jest prawnopodatkowa kwalifikacja obiektu budowlanego jako budowli albo budynku oraz ustalenie, czy „części niebudowlane” budowli lub urządzenia techniczne (urządzenia budowlane) z nią związane również stanowią przedmiot opodatkowania.

Szczególnie problematyczne są:

  • rodzaje obiektów budowlanych, które są wskazane w ustawie Prawo budowlane jako budowla i jednocześnie spełniają przesłanki do kwalifikowania ich jako budynek (np. silosy, zbiorniki, elewatory). Organy podatkowe co do zasady dążą do ich opodatkowania jako budowle. Praktykę tę podziela Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale z dnia 29 września 2021 r. o sygn. akt III FPS 1/21, zajął stanowisko, iż obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w związku z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może być dla celów podatkowych uznany za budynek, wyłącznie jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jego wyróżniającą przesłanką jest powierzchnia użytkowa;
  • rodzaje budowli o złożonej strukturze (np. sieci gazowe, elektroenergetyczne).

O skali problemu świadczy liczba skarg składanych do NSA (w 2023 r. do Izby Finansowej NSA wpłynęło 733 skarg kasacyjnych dotyczących podatku od nieruchomości, z czego znaczna część dotyczyła prawnopodatkowego kwalifikowania obiektów budowlanych jako budowli albo budynku, za 2022 r brak jest szczegółowych danych, natomiast w 2021 r. wpłynęły 2002 skargi, w 2020 r. − 884 skargi, a w 2019 r. − 966 skarg).

Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dostatecznej określoności przepisów prawa podatkowego definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak również wyeliminowania ryzyka wpływu zmian przepisów prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Opodatkowanie garaży wielostanowiskowych

Na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zwanej dalej: upol – garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych, będące odrębnymi nieruchomościami lokalowymi, są odmiennie traktowane w porównaniu z garażami niewyodrębnionymi prawnie, stanowiącymi części nieruchomości wspólnej. Garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych, będące wyodrębnionymi lokalami w takich budynkach, są opodatkowane stawką od budynków pozostałych, a tym samym właściciele takich miejsc postojowych opłacają wyższy podatek niż osoby mające prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej w budynku mieszkalnym, stanowiącej nieruchomość wspólną.

Infrastruktura kolejowa

Przepis zwalniający z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. terminala towarowego), wszedł w życie od 1 stycznia 2024 r. Pierwotnym terminem, od którego zwolnienie to miało być stosowane, był 1 stycznia 2023 r. Przedłużenie terminu wejścia w życie przepisu wynikało z konieczności przeprowadzenia notyfikacji i uzyskania zgody Komisji Europejskiej na udzielanie pomocy. Zwolnienie to notyfikowano Komisji Europejskiej 8 listopada 2022 r. i postępowanie to nie zostało zakończone wydaniem przez Komisję  decyzji końcowej.

Infrastruktura lotnicza

Do 31 grudnia 2021 r. zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegały budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, natomiast w zakresie gruntów zwolnieniu podlegała jedynie ich część, która zajęta była na te budynki i budowle. Od 1 stycznia 2022 r., wskutek uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiącej inicjatywę poselską, zakres zwolnienia został zmieniony i objęto nim grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk publicznego. Zmiana spowodowała objęcie zwolnieniem gruntów na całym obszarze części lotniczej lotniska publicznego, a w konsekwencji ujemne skutki finansowe dla gmin, na terenie których są zlokalizowane lotniska.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Instytuty badawcze

W aktualnym stanie prawnym instytuty badawcze są zwolnione podmiotowo z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Niektóre instytuty badawcze przekazują użytki rolne w posiadanie innym podmiotom wykorzystującym je do prowadzenia komercyjnej działalności rolniczej. Konstrukcja zwolnień umożliwia ich stosowanie do nieruchomości niewykorzystywanych na działalność podstawową instytutów badawczych.

Podatek rolny

Ulga inwestycyjna

Art. 13f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym zawiera powołanie nieobowiązującego rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1 lipca 2014, str. 1), które mogło być stosowne do dnia 31 grudnia 2022 r. Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 14 grudnia 2022, str. 1). Konieczne jest zatem wprowadzenie zmiany o charakterze dostosowawczym do ww. przepisu.

Opłata uzdrowiskowa

Od 1 stycznia 2016 r. rada gminy może nałożyć na inkasentów opłaty miejscowej obowiązek prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty. Nie może natomiast nałożyć takiego obowiązku na inkasentów opłaty uzdrowiskowej, co prowadzi do rozszczelnienia poboru tej opłaty.

Opłata skarbowa

Obecnie brak jest podstawy prawnej do informowania organów podatkowych właściwych miejscowo w sprawie opłaty skarbowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty załatwiające sprawy z zakresu administracji publicznej, które dokonały czynności urzędowej albo wydały zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) wskutek przekazania im sprawy w związku ze zmianą organu (podmiotu) właściwego w sprawie, co pozwoliłoby na przekazywanie opłaty skarbowej właściwej gminie.

W obecnym stanie prawnym istnieją trudności z ustaleniem organu właściwego miejscowo w sprawie opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) w postaci elektronicznej za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (na przykład e-Urząd Skarbowy), co wymaga interwencji ustawowej.

Konsekwencją zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzonych ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw jest konieczność dostosowania przepisów załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. Istnieje także potrzeba ustalenia stawki opłaty skarbowej od stwierdzenia posiadania kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego – w wysokości 105 zł (obecnie brak odrębnej stawki opłaty skarbowej od tej decyzji).

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4 lipca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl 

Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikiem dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386262/katalog/13064860#13064860