Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych.

Przedmiotowy projekt, w części nowelizującej ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815, dalej także „ustawa o grach hazardowych”), zakłada zasilanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej także „FRKF”) corocznymi wpłatami z budżetu państwa. Dodatkowe zasilenie z budżetu państwa pozwoli FRKF zwiększyć wsparcie finansowe, w tym umożliwi zaprojektowanie i sfinansowanie programu realizowanego z FRKF i przeznaczonego na rozwój infrastruktury sportowej.

Nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563 oraz z 2021 r. poz. 2389) dodaje nowe zadanie dla Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej także „POT”) – współpracę z ministrem właściwym z do spraw kultury fizycznej, na zasadach określonych w umowie pomiędzy POT a ministrem, w zakresie promocji Polski przez kluby sportowe w sportach drużynowych biorących udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych. Takie rozwiązanie, w sposób jednoznaczny, pozwoli POT na realizację zadania oraz pozwoli udzielić POT, przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, stosownej dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach realizacji zadania Polska Organizacja Turystyczna podejmie współpracę z klubami sportowymi w sportach drużynowych w celu promocji Polski.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o POT, Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego;
  • regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi;
  • związkami metropolitalnymi;
  • organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie;
  • polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi – w zakresie zadań wykonywanych za granicą.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, wydatki FRKF są przeznaczane m. in. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych. Na tej podstawie oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), ogłaszane są programy inwestycyjne, w ramach których udzielane są dofinansowania na zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych. W związku z tym, że potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez wnioskodawców w ramach naborów wniosków do programów, wielokrotnie przekraczają możliwości finansowe dysponenta, konieczne jest rozwiązanie problemu ograniczonego stanu środków.

Projekt ustawy oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego (zwiększenie możliwości dofinansowania budowy infrastruktury sportowej) oraz kluby sportowe (Zwiększenie możliwości dofinansowania budowy infrastruktury sportowej. Promocja Polski na arenie międzynarodowej).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358501
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.