Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz niektórych innych ustaw jest zobowiązanie państw członkowskich do implementacji postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (zwana także: „dyrektywą Omnibus”). Do obowiązujących regulacji wprowadzono zmiany wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2161 oraz dodatkowe zmiany konieczne do eliminacji niekorzystnych praktyk rynkowych dla konsumentów zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy 2019/2161 (m.in)

  • Rozszerzenie ochrony konsumentów w zakresie usług cyfrowych (art. 4a1, art. 32 ust. 4, art. 32a, art. 8 pkt 8 i 9, art. 12 pkt 19 i 20, art. 34 ust. 1a)
  • Zapewnienie większej przejrzystości konsumentom zawierającym umowy on-line,
    w tym korzystającym z internetowych platform handlowych
  • Zwiększenie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych form sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa’

Zmiany w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: rozszerzono definicję produktu o usługi cyfrowe i treści cyfrowe, wprowadzono definicję plasowania, wprowadzono definicję internetowej platformy handlowej przez odesłanie do takiej definicji zawartej w art. 2 pkt 10 upk, która jest wprowadzana niniejszą nowelizacją (w art. 2 dodano pkt 12), dodano nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd, uzupełniono czarną listę praktyk  rynkowych nieuczciwych w każdych okolicznościach


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348651
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl