Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw mają na celu podniesienie efektywności systemu ochrony rodziny przed przemocą domową. W związku z powyższym projektowane zmiany polegać będą na poprawie funkcjonowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy mających na celu dotarcie do jak największej grupy osób zagrożonych bądź doznających przemocy. W celu poprawy realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej konieczne jest również zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony osób zagrożonych i doznających przemocy poprzez skuteczniejsze ściganie i karanie osób stosujących przemoc, a także rozwój działań do nich skierowanych.

Regulacje zawarte w projekcie ustawy dotyczyć będą następujących adresatów:

 • osób doznających przemocy, w tym kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 • osób stosujących przemoc,
 • świadków przemocy,
 • samorządów gminnych,
 • samorządów powiatowych,
 • samorządów województwa,
 • specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
 • podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc.

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup  diagnostyczno-pomocowych (dotychczas grupy robocze). Zmiany przyczynią się do dookreślenia zadań oraz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych wpływających na usprawnienie pracy. Rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze, co nie powoduje dodatkowych skutków finansowych.

Rozszerzenie realizowanych przez powiaty programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – wprowadza się nową formę oddziaływań wobec tych osób, czyli programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową (zadanie z zakresu administracji rządowej). Środki na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową zaplanowane zostały w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Projektowana zmiana nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351802
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 28 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag przy użyciu załączonej tabeli.