Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy.

Projektowane zmiany w ustawie wynikają zatem z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. Urz. L 158 z 14.06.2019, s. 54, dalej: „rozporządzenie rynkowe”). Rozporządzenie rynkowe ustanawia przepisy mające zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz wymogi dotyczące polityki ochrony środowiska, w tym także limitów emisji CO2 w odniesieniu do zdolności wytwórczych objętych mechanizmami zdolności wytwórczych. Rozporządzenie to wprowadza również zmiany w zasadach uczestnictwa jednostek wytwórczych w mechanizmach mocowych funkcjonujących w państwach członkowskich. Zagadnienia związane z mechanizmami mocowymi zawarte są w art. 21-26 ww. rozporządzenia.

Z perspektywy rynku mocy w Polsce, kluczowym zagadnieniem jest uregulowanie zasad udziału w rynku mocy, począwszy od 1 lipca 2025 r., jednostek emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej („limit emisji”).

Proponując rozwiązania w powyższym zakresie, mając na uwadze, że wdrożenie przepisów rozporządzenia rynkowego jest konieczne, żeby można było kontynuować toczące się procesy rynku mocy – przyjęto, że przyszłe funkcjonowanie jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh będzie przedmiotem odrębnych prac analitycznych i legislacyjnych. Na tym etapie przyjęto także, że dla zachowania stymulującej roli rynku mocy w odniesieniu do nowych mocy wytwórczych (spełniających nowe limity emisji) przepisy rozporządzenia rynkowego zostaną wdrożone w sposób, który nie będzie pozwalał na bezpośrednią konkurencję pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh, tj. zrezygnowano z dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW.

Dodatkowo, w związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, proponuje się:

  • przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.
  • zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych;
  • możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit,
  • możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania,
  • wprowadzenie dodatkowych zachęt dla terminowej realizacji inwestycji poprzez zmianę liniowego modelu kar za opóźnienie w oddaniu nowych jednostek wytwórczych na model progresywny.

Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania rynku mocy, w projekcie ustawy zaproponowano drobne usprawnienia i doprecyzowania o charakterze technicznym – nie wpływające na zasady funkcjonowania mechanizmu.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336403
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) , w terminie do 14 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.