Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian do funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwanego dalej „Funduszem”, które pozwolą na dostosowanie jego organizacji pracy do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej w celu zapewnienia jej jak najsprawniejszego rozwoju oraz pobudzenia rozwoju transportu intermodalnego.

Podstawową zmianą w funkcjonowaniu Funduszu, jest znaczne poszerzenie zakresu zadań, jakie mogą zostać dofinansowane ze środków funduszu.

W celu kontynuowania działań zmierzających do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce rozwinięciu ulegną wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych jako zadania mające na celu ochronę przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu. Do tych zadań należy rozwój takich elementów infrastruktury drogowej jak: drogi dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych, przejazdy, perony (autobusowe) wraz z dojściami. Istotne jest również budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Wyodrębnione zostaną również w ramach zadań powiatowych i gminnych zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie jakości.

Projekt przewiduje również zmiany w:

– w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595) mające na celu:

a) zmianę mechanizmu przekazywania tzw. „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi tj. zmiana mechanizmu „kaskadowego” zawartego w art. 10 ustawy o drogach publicznych: stara droga krajowa zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem drogi ekspresowej z chwilą oddania go do użytkowania będzie stawała się droga wojewódzką bez możliwości scedowania tej drogi na gminę, natomiast stara droga krajowa zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem drogi krajowej innej niż droga ekspresowa lub autostrada z chwilą oddania go do użytkowania zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Ponadto stara droga wojewódzka – drogą powiatową, a stara droga powiatowa – drogą gminną.

b) usprawnienie obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym poprzez ograniczenie obowiązku ich budowy np. brak dla niego miejsca, gdy roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi, gdy nie jest to możliwe w drogowym obiekcie inżynierski ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji.

– ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. poz. 1663, z późn. zm.) polegające na przedłużenie jej obowiązywania do roku 2050.

 

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354102
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.