Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Cele proponowanych regulacji to przede wszystkim:
1) uwzględnienie funkcjonowania młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samorządzie województwa;
2) instytucjonalne wzmocnienie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego;
3) zapewnienie im sprawniejszego funkcjonowania przy możliwości zwiększenia oddziaływania na społeczności lokalne;
4) wprowadzenie zmian w przepisach regulujących możliwość powoływania oraz funkcjonowania młodzieżowych rad.

W projekcie zakłada się rozszerzenie możliwości powoływania młodzieżowych rad. W gronie podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o utworzenie rady na podstawie zmienionych przepisów znajdują się:
1) co najmniej 1/5 ustawowego składu rady gminy;
2) wójt;
3) zainteresowane środowiska, w tym organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie gminy, której wniosek dotyczy, w tym także uczniowie i studenci szkół i uczelni z terenu danej gminy.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341950
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.