Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.) dotyczy wprowadzenia możliwości zawierania porozumień przez związek międzygminny i gminę w sprawie powierzenia zadań publicznych oraz – analogicznie – przez związek powiatowo-gminny i gminę sprawie powierzenia zadań publicznych.

W obecnym stanie prawnym gminy, które chcą powierzyć wykonanie zadań publicznych innej jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego, mogą skorzystać z dwóch rozłącznych możliwości:

1) zawrzeć porozumienie międzygminne z inną gminą na podstawie art. 74 u.s.g. (o ile gmina przejmująca nie jest już w zakresie tych zadań publicznych członkiem związku międzygminnego lub powiatowo-gminnego);

2) albo przystąpić do związku międzygminnego na podstawie art. 64 i następnych u.s.g.

W aktualnym stanie prawnym wykluczone jest natomiast skorzystanie z rozwiązania pośredniego polegającego na zawarciu przez gminę porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych związkowi międzygminnemu (powiatowo-gminnemu). Problem ten dotyczy zwłaszcza małych gmin (wiejskich lub peryferyjnych), których ograniczony potencjał ekonomiczny, techniczny lub organizacyjny, nie pozwala na podnoszenie poziomu realizacji zadań publicznych. Dotyczy to w szczególności takiego zadania jak gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego realizacja stawia przed gminami coraz wyższe wymagania formalne i organizacyjne, oraz organizacji transportu publicznego, która z kolei wymaga nie tylko stałego podnoszenia poziomu jakości tych usług, ale także elastyczności i szybkiego reagowania na potrzeby lokalnej społeczności.

Rozwiązaniem przedstawionego problemu jest ustawowe wprowadzenie możliwości zawierania przez gminy i związki międzygminne lub powiatowo-gminne porozumień w sprawie powierzenia zadań publicznych, przy zachowaniu dotychczasowych instrumentów prawnych w postaci: 1) zawierania porozumień międzygminnych z inną gminą na podstawie art. 74 u.s.g. oraz 2) tworzenia i przystępowania do związków międzygminnych na podstawie art. 64 i następnych u.s.g.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349256
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl