Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczą modyfikacji systemu opracowania i wdrażania map potrzeb zdrowotnych.

Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia – umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania są planowane z należytym wyprzedzeniem, a także jest przewidziany horyzont czasowy oraz środki finansowe na ich realizację.

Opublikowane dokumenty map potrzeb zdrowotnych w swojej pierwszej edycji nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań z uwagi na sposób prezentacji analiz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dokument statyczny) oraz analizy te nie oddawały w pełni złożoności systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie w dyskusji nad treścią opublikowanych dokumentów podnoszono, że nie stanowią one jednoznacznej rekomendacji dla koniecznych do podejmowania działań na poziomie lokalnym.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337750
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu korzystając z załączonej tabeli, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.