Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.
W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznych UE do roku 2030 Komisja Europejska zdecydowała się utworzyć nowy instrument wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach UE, gdzie PKB per capita jest niższe niż 60% średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Instrumentem tym będzie działający w latach 2021-2030 Fundusz Modernizacyjny (FM).
Mając na uwadze transpozycję przepisów dyrektywy 2018/410 oraz wykonanie niektórych przepisów rozporządzenia Komisji 2019/331, postulowanym rozwiązaniem jest m.in. wprowadzenie następujących zmian w ustawie o systemie handlu:

  1. wprowadzenie definicji „instalacji nowej” zgodnej z definicją z dyrektywy 2003/87/WE w brzmieniu nadanym dyrektywą 2018/410,
  2. rozszerzenie treści art. 26c poprzez wskazanie trybu wzywania do uzupełniania braków we wniosku o przydział uprawnień do emisji,
  3. rezygnacja ze stałego cyklicznego obowiązku przeprowadzania analiz wydanych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
  4. wprowadzenie przepisów określających zasady funkcjonowania Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego, w ramach którego środki uzyskane z tego Funduszu są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej,
  5. zmiany w art. 68 i art. 70 ustawy o systemie handlu, w szczególności uchylenie przepisów, które dotyczą kwestii przydziału uprawnień do emisji w odniesieniu do instalacji nowych, które zostały uregulowane w rozporządzeniu 2019/331 i zastąpią od 2021 r. zasady przyjęte w tym zakresie w prawie państw członkowskich,
  6. dodanie art. 70a i 70b dotyczących zmiany przydzielonych uprawnień do emisji tak, aby umożliwić dokonywanie korekt przydziałów uprawnień do emisji, o których mowa w art. 1 pkt 14 lit. m dyrektywy 2018/410.


Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335901
 
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, br., również w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.