Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany, które wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w kolejnych latach, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość albo innego sposobu kształcenia. Konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2021/2022 i w kolejnych latach szkolnych, uwzględniającego skutki prowadzenia zdalnego sposobu kształcenia uczniów w czasie stanu epidemii.

W projekcie ustawy planuje się wprowadzenie regulacji dotyczących:

1) wymagań egzaminacyjnych

2) egzaminu ósmoklasisty

3) postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

4) egzaminu maturalnego

5) innych zmian, w tym możliwości powoływania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby tego ministra.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348850
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl