Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą COVID-19”, dotyczące dwóch obszarów:

I. Zmian w zakresie realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy.

Koniecznie stało się doprecyzowanie procedury dochodzenia zwrotu należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wypłacanych w ramach art. 15g, art. 15g1, art. 15ga, art. 15gg, art. 15gga i art. 15gga1 ww. ustawy w odniesieniu do przedsiębiorców będących w restrukturyzacji. Niezbędne jest również dokonanie zmian w zakresie finansowania zadań przewidzianych w ustawie COVID-19 z FGŚP lub Funduszu Pracy (FP).

II. Zmian w zakresie przepisów dotyczących zadań wykonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych, które maja doprecyzować przepisy w zakresie doręczeń elektronicznych oraz nienależnie pobranych świadczeń oraz wprowadzić rozwiązanie korzystne dla osób pobierających tzw. rentę uczniowską.

Projekt przewiduje dokonanie następujących zmian (m.in.):

  • wskazanie, że dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego może wyrazić zgodę na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności w odniesieniu do środków FGŚP wypłaconych na podstawie ustawy COVID-19, a przypadających do zwrotu od przedsiębiorcy;
  • w konsekwencji wprowadzenia powyższej zmiany – wyłączenie zastosowania w omawianym przypadku art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588, z późn. zm.), który przewiduje, że restrukturyzacja zobowiązań wobec FGŚP może obejmować wyłącznie rozłożenie spłaty na raty lub odroczenie terminu płatności, chyba że dysponent FGŚP wyrazi zgodę na inny sposób restrukturyzacji;
  • uproszczenie procedur w zakresie odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego (w przypadku niskich kwot należności);
  • uchylenie przepisów o zwrocie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa wydatków poniesionych po roku 2021 ze środków odpowiednio FGŚP (art. 31a ust. 1c i 4aa ustawy COVID-19) lub FP (art. 31qa ust. 4a ustawy COVID-19) z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 15gga i art. 15gga1 oraz art. 15zze4 i art. 15zze4a ustawy COVID-19;
  • ograniczenie prawa do pozostawienia na wyodrębnionych rachunkach bankowych środków FP przekazanych samorządom powiatów na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a  ustawy COVID-19, oraz kosztów obsługi do środków przekazanych i niewykorzystanych do końca roku 2020 lub 2021, z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań oraz kosztów obsługi odpowiednio w roku 2021 lub 2022;
  • ograniczenie okresu funkcjonowania przepisu, na mocy którego ZUS nie wypłaca odsetek za świadczenia wypłacone po terminie;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących potrącania przez ZUS ze składek na ubezpieczenie zdrowotne kosztów związanych z ich ewidencjonowaniem w sytuacji zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • uchylenie przepisu dotyczącego samodzielnego pobierania dokumentów potwierdzających dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS (przepis nadmiarowy – powielający istniejącą regulację);
  • doprecyzowanie przepisów w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358052
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.