Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Proponowany projekt przewiduje kompleksowe uzupełnienie przepisów w zakresie rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID19.

Projekt przewiduje usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa obowiązek realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnych zwrotów środków, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania. Doprecyzowanie przepisów o zwrotach jest korzystne dla podmiotów korzystających ze wsparcia, ponieważ nastąpi zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania. Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie również minimalizuje ryzyko powstawania różnych interpretacji oraz wydawania różnych rozstrzygnięć przez organy stosujące te przepisy, a także przez sądy. Usprawnienie rozliczeń jest korzystne dla odbiorców wsparcia. Beneficjenci szybciej uzyskają ostateczne rozliczenie i pewność, że ich rozliczenie zostało uznane za dokonane prawidłowo.

Projekt wprowadza podstawę prawną do uwzględnienia w Planie finansowym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 20222024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID19 (głównie środki na wnioski rozpatrzone pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej oraz na koszty wynikające ze spraw przegranych przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi lub sądami), a także na koszty obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy.

Zmiany są pozytywne dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, ponieważ przepis doprecyzowuje przypadki, w których należy dokonać zwrotu całego dofinansowania i minimalizuje zakres interpretacji. Beneficjenci pomocy będą mieli większą świadomość swojej sytuacji prawnej. Ponadto minimalizowane jest ryzyko podejmowania różnych decyzji przez organy lub sądy ze względu na przyjmowanie różnych interpretacji przepisów. Proponowane rozwiązania ułatwią i usprawnią pracę wojewódzkich urzędów pracy, dokonujących rozliczeń i zobowiązanych do dochodzenia ewentualnych zwrotów środków publicznych. To z kolei przełoży się na szybszą informację zwrotną dla beneficjentów o ostatecznym rozliczeniu przyznanego wsparcia.

W przypadku PUP, nastąpi zwolnienie z kosztów sądowych w przypadku dochodzenia nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach wsparcia udzielonego przez powiatowe urzędy pracy ułatwi dochodzenie zwrotu środków.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351505

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 września 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie skróconego terminu konsultacji ma na celu jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie.