Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały następujące projekty:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321402/katalog/12578819#12578819

W projekcie proponuje się dokonanie korekt mających na celu ułatwienie pozyskiwania decyzji środowiskowych. Prosimy o uważną analizę projektowanych zmian, aby mieć pewność co do tego, że deklaracje projektodawcy pokrywają się z proponowanymi przepisami ustawy. W zakresie podjętym w projekcie możliwe jest także przedstawienie dodatkowych propozycji zmian, które możecie Państwo zaproponować, a my uwzględnimy je w stanowisku.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 18 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl