Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych powstał w wyniku  przeprowadzonych w ostatnich latach prac nad zmianą modelu funkcjonowania rynku usług płatniczych i wychodzi naprzeciw tym zmianom.

Projekt przewiduje (m.in):

  • wprowadzenie zmian funkcjonowania biur usług płatniczych (BUP), które bezpośrednio przyczynią się do zredukowania rosnących kosztów utrzymania BUP oraz zmniejszenia wymogów regulacyjnych stawianych tej grupie przedsiębiorców. Zmiany pozwolą na uproszczenie i usprawnienia działalności tych podmiotów jako uczestników rynku finansowego;
  • konieczność korekty przepisów w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków ustawowych przez małe instytucje płatnicze (MIP), w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działalność w charakterze MIP jest uzależniona od posiadania rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jednak obecnie ocena, czy MIP wywiązuje się z tego obowiązku, jest w praktyce nadzorczej utrudniona;
  • obniżenie stawki maksymalnej stosowanej do obliczenia kwoty wpłat dokonywanych przez BUP na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością BUP, jak również zmiana zasady odliczeń nadpłaty z tytułu  wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, dokonywanych w danym roku przez krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342905
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.