Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.   Projekt ustawy jest elementem reformy w Komponencie C1.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu – rozwój infrastruktury sieciowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W chwili obecnej brak jest publicznego systemu, który jako baza danych, prezentowałby (aktualizowane w sposób ciągły) informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. W związku z tym obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych lub nie (w przypadku ich braku), jakiego rodzaju są świadczone usługi, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego (w tym cennik), oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy. Projektowana ustawa przewiduje środki, które mają na celu m.in.:

 • w zakresie informacji o dostępności i parametrach usług bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu zbieranej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i propagacji tych informacji:
 1. wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji,
 2. zbieranie i utrzymywanie przy pomocy systemu SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków, w których:
 • możliwe jest świadczenie,
 • planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,
 • planowane jest zapewnienie możliwości świadczenia w ciągu 3 lat w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych,
 • zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie
– za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu,
 1. przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;
 • w zakresie zbierania potrzeb na usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu oraz ułatwienia kontaktów w relacji użytkownik końcowy – przedsiębiorca telekomunikacyjny:
 1. uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania potrzeb na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,
 2. uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu,
 • w zakresie urealnienia istniejących danych o budynkach związanych z potrzebami interwencji wspierających dostarczanie w nich usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu – uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu
 • w zakresie wdrożenia Connectivity Toolbox – możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. Koordynatorów Szerokopasmowych.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361400 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 11 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.