Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowy projekt aktu prawnego wraz z Uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji, Tabelą zgodności oraz Odwróconą tabelą zgodności dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386961/katalog/13069004#13069004

Uprzejmie proszę o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 17 lipca 2024 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie tekstu.

W zakresie zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem postanowień UMOL, projekt przewiduje wdrożenie zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem, obejmującego cały cykl zarządzania, od oceny ryzyka poprzez przygotowanie planów zarządzania nim oraz wdrażanie środków zapobiegawczych i zapewniających gotowość do ich użycia.

Przewiduje się opracowanie na szczeblu centralnym dokumentu rządowego, tzw. Krajowej Oceny Ryzyka, który zastąpi obecnie funkcjonujący Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem nadmiernie obszernym, mającym charakter quasi cyklicznej oceny zidentyfikowanych zagrożeń, a jednocześnie nie przekładającym się na procesy planistyczne dotyczące zarządzania ryzykiem.

Krajowa Ocena Ryzyka będzie funkcjonalnym dokumentem zawierającym zidentyfikowane zagrożenia o różnym charakterze (naturalne, techniczne, związane z konfliktem zbrojnym w tym hybrydowe, o charakterze terrorystycznym, z obszaru cyberbezpieczeństwa, itp.) oraz ocenę ryzyk wynikających z tych zagrożeń, pozwalającą określić cele strategiczne i priorytety na rzecz ich ograniczania. Istotne jest bowiem zrozumienie, że dopiero prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka, identyfikuje zagrożenia i obszary, w których konieczne jest podjęcie działań, w tym zwiększenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć ograniczających.

Projekt wprowadza nowe kryteria umożliwiające identyfikację obiektów, instalacji oraz urządzeń jako infrastruktury krytycznej, a tym samym wyłaniania operatorów infrastruktury krytycznej (właściciel lub posiadacz takiej infrastruktury). Jednocześnie z kryteriami zostanie wskazany mechanizm identyfikacji infrastruktury krytycznej przez ministrów kierującymi działami administracji rządowej, wojewodów oraz przez inne podmioty, w zakresie ich właściwości. Ponadto zostaną wskazane ramy współpracy na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy, będący operatorami infrastruktury krytycznej.

W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony infrastruktury krytycznej przewiduje się wprowadzenie minimalnych standardów w obszarach bezpieczeństwa fizycznego, technicznego, osobowego, teleinformatycznego, prawnego oraz zapewnienia planów ciągłości działania i odtwarzania.