Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych produkujących świnie, przez wprowadzenie wsparcia finansowego do oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji świń. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie limitu zwrotu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń jako dodatkowego limitu dla gospodarstw rolnych na 1 ha użytków rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w chowie i hodowli krów. Przyjęcie mnożnika w wysokości 4 wynika z przeliczenia ilości zużycia oleju napędowego do utrzymania Dużych Jednostek Przeliczeniowych świń w bazowym stadzie świń i ich podzieleniu na sztuki fizyczne stada bazowego, przy założeniu, że 75% pasz pochodzi z produkcji z gospodarstwa rolnego utrzymującego świnie. Dane o zużyciu oleju napędowego na 1 DJP w produkcji świń pochodzą z Instytutu Zootechniki. Gminy jako zadanie zlecone będą przeprowadzały postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłaty. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368105 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 25 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.