Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii wynikają w szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2018, str. 125).

W projekcie ustawy (m.in):

1.wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny;

2.wprowadza się dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej;

3.wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorw, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami;

4.wprowadza się przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień;

5.wprowadza się przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii, w tym proponuje się nowy model rozliczeń prosumentów, w którym możliwe będzie korzystanie z osobnego rozliczenia energii elektrycznej wprowadzanej i pobieranej z sieci;

6.wzmacnia się obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązek zawierania wyłącznie umów kompleksowych z odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, rozwiązywanie sporów ze sprzedawcą, obowiązki informacyjne, zmiana delegacji do rozporządzenia taryfowego, obligująca do uregulowania obowiązków sprzedawców dotyczących rozliczeń);

7.dostosowuje się zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych do przepisów dyrektywy, w tym wprowadza przepisy dotyczące usług systemowych, usług elastyczności oraz wprowadza się zmiany w zakresie bilansowania;

8.dostosowuje się zadania regulatora do przepisów dyrektywy, w tym zadania związane z regionalnymi centrami koordynacyjnymi, powołanymi na mocy rozporządzenia 2019/943 oraz wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi URE przez każdego odbiorcę, którego praw dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego, zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków określonych w ustawie – Prawo energetyczne;

9.wprowadza się przepisy regulujące przesłanki dla stania się właścicielem instalacji magazynowania energii przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przez operatorów systemów przesyłowych;

10.dokonuje się zmian w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, rozszerzając zakres zadań tego podmiotu o nowe rodzaje umów wprowadzane do ustawy – Prawo energetyczne;

11. wdra się mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez operatorów systemu elektroenergetycznego;
12. wprowadza się wzorzec umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych;

 
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający tabele zgodności: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347450/katalog/12792164#12792164
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Zgodnie z decyzją ustawodawcy uwagi powinny być wnoszone w formie załączonej tabeli.