Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących energii – m.in. zmiany w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, analiza pakietu legislacyjnego dotyczącym wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie energii odnawialnej.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 12 kwietnia 2022 r.

Dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie ma przyspieszenie rozpowszechnienia odnawialnych źródeł energii (OZE). Tempo wzrostu wykorzystania OZE spowalniają jednak procedury wydawania zezwoleń i inne bariery administracyjne. Bariery utrudniają również wdrażanie umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej (PPA), które powinny stać się głównym czynnikiem wzrostu wprowadzania odnawialnych źródeł energii na zasadach rynkowych w nadchodzących latach. W dyrektywie w sprawie energii odnawialnej z 2018 r. wprowadzono przepisy ułatwiające organizację procedur związanych z wydawaniem zezwoleń i ograniczające maksymalny czas na ich przeprowadzenie w przypadku wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz zawarto wymóg, zgodnie z którym państwa członkowskie muszą identyfikować i usuwać nieuzasadnione bariery dla długoterminowych umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej. Transpozycja i wdrożenie odpowiednich artykułów tej dyrektywy mogą jednak stanowić wyzwanie dla odpowiednich organów. W pakiecie legislacyjnym dotyczącym wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionym w dniu 14 lipca 2021 r. i obejmującym między innymi zmianę dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, zaproponowano dalsze środki służące ułatwieniu wdrażania odnawialnych źródeł energii, ale prace znajdują się na wczesnych etapie procedury ustawodawczej.

We wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy w sprawie energii odnawialnej, przyjętym  w dniu 14 lipca 2021 r., Komisja określiła cel polegający na podwojeniu udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym w porównaniu z 2020 r. i osiągnięciu poziomu co najmniej 40% w 2030 r. Oznacza to, że w latach 2020–2030 należy osiągnąć wzrost dodatkowych rocznych zainstalowanych mocy wytwórcze energii odnawialnej z poziomu około 30–35 GW rocznie do poziomu 45–65 GW rocznie. Aby uzyskać potrzebny wzrost mocy, konieczne będzie zatem znaczne zwiększenie obecnego tempa wdrażania projektów.

Przedmiotowa inicjatywa ma na celu ułatwienie realizacji projektów w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Skoncentruje się ona na najważniejszych barierach utrudniających realizację projektów dotyczących energii odnawialnej, takich jak:

  • czas trwania procedur wydawania pozwoleń;
  • złożoność przepisów i procesów dotyczących wyboru lokalizacji i wydawania zezwoleń administracyjnych;
  • kwestie związane z przyłączeniem do sieci;
  • obsada kadrowa organów wydających pozwolenia.

Przedstawione zostaną dobre praktyki umożliwiające eliminowanie zidentyfikowanych barier, jak również dobre praktyki ułatwiające zawieranie umów zakupu energii elektrycznej, w tym w wymiarze transgranicznym.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z zezwoleniami, głównymi zainteresowanymi stronami są organy publiczne (państwa członkowskie i władze lokalne/regionalne), przedsiębiorstwa produkujące energię odnawialną, społeczności energetyczne i organizacje branżowe. Jeżeli chodzi o kwestie związane z PPA, głównymi zainteresowanymi stronami są podmioty wymienione powyżej oraz przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem/odbiorem energii odnawialnej z wykorzystaniem PPA.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekty-dotyczace-energii-odnawialnej-procedury-wydawania-pozwolen-i-umowy-zakupu-energii-elektrycznej_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Guidance-on-accelerating-permitting-processes-for-renewable-energy-projects-and-facilitating-Power-Purchase-Agreements/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska