Przegląd ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego UE

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa dotyczących prawodawstwa farmaceutycznego UE – rewizja Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Lekówwniosek dotyczący dyrektywy w sprawie unijnego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylającej dyrektywę 2001/83/WE i dyrektywę 2009/35/WE.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2023 r. Niniejsze konsultacje publiczne mają na celu zgromadzenie opinii zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa w celu wsparcia oceny obowiązującego ogólnego prawodawstwa farmaceutycznego dotyczącego leków stosowanych u ludzi oraz oceny skutków jego przeglądu w celu zapewnienia przyszłościowego i odpornego na kryzys systemu regulacyjnego w zakresie leków. Opierają się one na konsultacjach publicznych przeprowadzonych w celu przygotowania strategii farmaceutycznej dla Europy z listopada 2020 r. W ogólnym prawodawstwie farmaceutycznym określono główne definicje, zachęty regulacyjne i procedury wydawania pozwoleń, a także wymogi dotyczące wytwarzania leków i wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz dodatkowe wymogi po wydaniu pozwolenia.
Jako element strategii farmaceutycznej UE – a także wyciągając wnioski z pandemii COVID-19 – Komisja planuje ocenić i poddać przeglądowi ogólne przepisy UE dotyczące leków stosowanych u ludzi w celu zapewnienia przyszłościowego i odpornego na kryzysy systemu regulacyjnego w zakresie leków. Celami przeglądu będą: • zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo leków; • wspieranie innowacji, w tym w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych; • poprawa bezpieczeństwa dostaw; • dostosowanie do nowych osiągnięć naukowych i technologicznych; • ograniczenie biurokracji.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. Opinia w sprawie oceny skutków, Ocena skutków, Dokument roboczy służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Przeglad-ogolnego-prawodawstwa-farmaceutycznego-UE_pl Źródło: Komisja Europejska