Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE  dotyczących prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów – w oparciu o analizę Rozporządzenia NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (the CLP Regulation).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 15 listopada 2021 r.

W kontekście realizacji Zielonego Ładu w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności określono szereg działań, które wymagają ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin. W ocenie skutków przeanalizowane zostaną różne warianty nowelizacji, a na podstawie wyników tej oceny Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany zarówno części normatywnej tego rozporządzenia, jak i załączników do niego.
Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli na temat przeglądu rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin). Przegląd rozporządzenia CLP zapowiedziano w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przyjętej 14 października 2020 r. Celem tego ukierunkowanego przeglądu jest poprawa bezpiecznego stosowania chemikaliów w UE oraz uproszczenie obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Przeglad-prawodawstwa-UE-dotyczacego-klasyfikacji-pod-wzgledem-zagrozen-etykietowania-i-pakowania-chemikaliow_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania w tym obszarze.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Przeglad-prawodawstwa-UE-dotyczacego-klasyfikacji-pod-wzgledem-zagrozen-etykietowania-i-pakowania-chemikaliow/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska