Przemieszczanie odpadów – przegląd i ocena przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska (gospodarka odpadami) – wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmieniających rozporządzenie (UE) nr 1257/2013 i rozporządzenie (UE) 2020/1056.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 stycznia 2022 r.

Odpady przemieszczane między granicami mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w szczególności, jeżeli nie są właściwie kontrolowane. Jednocześnie odpady te często mają dodatnią wartość ekonomiczną, zwłaszcza jako surowce wtórne, które mogą zastąpić surowce pierwotne i zmniejszyć zależność od nich, a tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

Przegląd rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów jest również odpowiedzią na wezwanie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie i planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym do przeglądu rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów w celu:

  • ułatwiania przemieszczania odpadów do ponownego użycia i recyklingu w UE;
  • zagwarantowania, że UE nie będzie eksportowała do państw trzecich swoich problemów związanych z odpadami, oraz
  • zwalczania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Transport odpadów może obejmować materiały niebezpieczne, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W UE obowiązują przepisy dotyczące przemieszczania odpadów (rozporządzenie 1013/2006).

Zgodnie z zapowiedzią w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja dokonuje obecnie przeglądu tych przepisów. . Celem tego przeglądu jest zapewnienie, by polityka UE w zakresie przemieszczania odpadów ułatwiała recykling odpadów w UE w celu wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach przeglądu zbadane zostaną m.in. sposoby ograniczenia wywozu odpadów, na przykład poprzez:

  • lepszy system kontroli
  • środki przeciwko nielegalnemu przemieszczeniu odpadów
  • środki służące uniknięciu potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia spowodowanych przemieszczaniem odpadów do państw trzecich spoza UE.

W procesie legislacyjnym istotne jest zebranie informacji i opinii na temat możliwości dokonania przeglądu obecnych ram prawnych dotyczących przemieszczania odpadów. Konsultacje miały na celu zebranie zarówno opinii społeczeństwa na temat wyzwań związanych z przemieszczaniem odpadów, jak i bardziej szczegółowych informacji i opinii od organów krajowych, ekspertów i podmiotów prywatnych zaangażowanych w przemieszczanie odpadów i gospodarowanie nimi.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, oceny skutków oraz opinie w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584–p-Przemieszczanie-odpadow-przeglad-i-ocena-przepisow-UE-p-_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska