Przepisy UE dotyczące wyrobów pirotechnicznych – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (wyroby pirotechniczne) na podstawie analizy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych oraz Dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/58/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, system identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 czerwca 2023 r.
Dyrektywa dotycząca wyrobów pirotechnicznych reguluje sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Dotyczy ona głównie:
  • wyrobów pirotechnicznych widowiskowych;
  • wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego;
  • wyrobów pirotechnicznych wykorzystywanych do celów technicznych w pojazdach.

Niektóre urządzenia pirotechniczne i wyroby pirotechniczne widowiskowe to produkty konsumenckie, ale kraje UE mają prawo ograniczyć obywatelom dostęp do niektórych takich wyrobów o niskim i średnim poziomie ryzyka. Inne wyroby pirotechniczne mogą być używane wyłącznie przez profesjonalistów lub stanowią komponenty innych produktów (np. systemów przytrzymujących w pojazdach głównie generatory gazu stosowane w poduszkach powietrznych i napinaczach pasów bezpieczeństwa).
Pozostałe wyroby pirotechniczne są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy – należą do nich amunicja i produkty wykorzystywane jako wyposażenie statków, w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz przez siły zbrojne, policję lub straż pożarną. Głównym celem dyrektywy jest umożliwienie swobodnego przepływu wyrobów pirotechnicznych na jednolitym rynku, przy jednoczesnej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa oraz uwzględnieniu odpowiednich aspektów środowiskowych. Wyroby pirotechniczne mają różne zastosowania, a najbardziej znanym jest ich wykorzystanie do urządzania pokazów sztucznych ogni. Przepisy UE (dyrektywa 2013/29/UE i dyrektywa wykonawcza 2014/58/UE) dotyczące używania tych wyrobów mają zastosowanie do sztucznych ogni oferowanych w handlu i wszystkich pozostałych wyrobów pirotechnicznych. Dyrektywa ma na celu:
  • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
  • zagwarantowanie skutecznego funkcjonowania unijnego jednolitego rynku wyrobów pirotechnicznych.
W ramach tej inicjatywy przeprowadzona zostanie ocena, czy obecne przepisy dotyczące materiałów pirotechnicznych nadal spełniają te cele. Ocena dyrektywy dotyczącej wyrobów pirotechnicznych ma dostarczyć dowodów pozwalających stwierdzić, czy dyrektywa ta jest nadal adekwatna do zakładanych celów i czy w dalszym ciągu umożliwia ich osiągnięcie. W ramach tej oceny należy zbadać wszelkie niewykorzystane możliwości uproszczenia i zmniejszenia obciążeń. Powinna ona również pomóc Komisji w ustaleniu, czy konieczny jest przegląd dyrektywy. Okres objęty oceną obejmie okres od 2015 r. (kiedy dostosowana dyrektywa zaczęła obowiązywać w całości) do 2022 r. Ocena obejmie wszystkie państwa UE oraz państwa EOG. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13640-Przepisy-UE-dotyczace-wyrobow-pirotechnicznych-ocena_pl

Źródło: Komisja Europejska