Przepisy UE o ochronie danych osobowych – dostosowanie do decyzji Rady 2009/917/WSiSW

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz ochrony danych osobowych w UE – na podstawie analizy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w decyzji Rady 2009/917/WSiSW w sprawie stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnychwniosek w sprawie rozporządzenia zmieniającego decyzję Rady 2009/917/WSiSW w odniesieniu do jej dostosowania do przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 lipca 2023 r.
Podstawą niniejszego wniosku jest art. 16 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który jest najwłaściwszą podstawą prawną, ponieważ zarówno cel, jak i treść proponowanej zmiany są wyraźnie ograniczone do ochrony danych osobowych. Dyrektywa (UE) 2016/680 (dyrektywa o ochronie danych w sprawach karnych) weszła w życie 6 maja 2016 r., a państwa członkowskie miały czas do 6 maja 2018 r. na jej transpozycję do prawa krajowego. Dyrektywa uchyliła i zastąpiła decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW2 i jest o wiele bardziej kompleksowym instrumentem ochrony danych osobowych. W szczególności ma ona zastosowanie zarówno do krajowego, jak i transgranicznego przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom (art. 1 ust. 1). System informacji celnej (CIS) ustanowiony na mocy decyzji Rady 2009/917/WSiSW jest zautomatyzowanym systemem informatycznym do potrzeb celnych, który – przez szybkie udostępnianie informacji – ma pomagać w zapobieganiu poważnym naruszeniom przepisów krajowych, w prowadzeniu dochodzeń w sprawie tych naruszeń i w ich ściganiu oraz poprawiać skuteczność administracji celnych. Celem niniejszego wniosku jest dostosowanie przepisów o ochronie danych zawartych w decyzji Rady 2009/917/WSiSW do zasad i przepisów określonych w dyrektywie o ochronie danych w sprawach karnych, aby zapewnić solidne i spójne ramy ochrony danych osobowych w Unii. Niniejszy wniosek jest zgodny z wynikami przeglądu przeprowadzonego przez Komisję na podstawie art. 62 ust. 6 dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych, przedstawionego w komunikacie z 2020 r. zatytułowanym Dalsze działania dotyczące dostosowania dotychczasowego dorobku w obszarze trzeciego filaru do przepisów o ochronie danych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13833-Przepisy-UE-o-ochronie-danych-osobowych-dostosowanie-do-decyzji-Rady-2009-917-WSiSW_pl Źródło: Komisja Europejska