Przewodnik po wybranych funduszach UE 2021-2027 – FENG Ścieżka SMART

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC kolejny raz zebrał informacje dot. możliwości finansowania ze środków UE.

W związku z rozpoczynającą się właśnie kolejną perspektywą unijną na lata 2021-2027 Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. opracował krótki przewodnik po wybranych funduszach i źródłach finansowania. Dokument w pewnym stopniu ułatwi Państwu decyzję o aplikowaniu po dostępne środki finansowe, w szczególności w konkursach związanych z opracowaniem lub wdrażaniem innowacji oraz efektów prac badawczo-rozwojowych.

FENG – Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

 
W module obligatoryjnym – B+R, wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie elementy procesu badawczego – badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym stworzenie prototypu oraz testowanie go) oraz zaangażowanie przyszłych użytkowników. Aby moduł mógł być objęty wsparciem, przedsiębiorca musi zaplanować przynajmniej prace rozwojowe. Efektem  zaplanowanych prac B+R powinno być opracowanie – możliwej do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacji produktowej lub innowacji procesowej.
Drugi moduł obligatoryjny, który przedsiębiorca może wybrać, to wdrożenie innowacji. Obejmuje on dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Wśród kosztów objętych wsparciem znajdują się m. in.: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 
Do modułu obligatoryjnego wnioskodawca może dobrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

Pełne informacje znajdują się w załączeniu.

 

Źródło: Polski Klaster IoT i AI – SINOTAIC; Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.