PRZYCHODY TO NIE WPŁYWY, KOSZTY TO NIE WYDATKI

Jak wiarygodnie ustalić, czy nasza firma jest w dobrej kondycji finansowej? Na jakie parametry zwrócić uwagę, jak analizować sprawozdanie finansowe, aby było czytelnym źródłem informacji? O tym mówił podczas szkolenia pt. „Najważniejsze wskaźniki finansowe w praktyce” prof. Bartłomiej Nita.

Szkolenia prowadzone przez prof. Bartłomieja Nitę zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Również tym razem konieczny był dodatkowy termin, aby móc przyjąć wszystkie zgłoszenia udziału. Bartłomiej Nita jest nie tylko teoretykiem finansów- Prorektorem do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Profesorem Nadzwyczajnym, Kierownikiem Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej, ale także ma bardzo duże doświadczenie biznesowe. Dzięki temu przekazywana przez niego wiedza ma praktyczny wymiar.

Na szkoleniu pt. „Najważniejsze wskaźniki finansowe w praktyce” pokazuję, jak można syntetycznie, na podstawie kilkunastu czy kilkudziesięciu strategicznych, kluczowych wskaźników oceniać kondycję podmiotów gospodarczych zarówno małych, średnich jak i dużych, niezależnie od tego, jaka to jest branża czy sektor. Jest to wiedza przydatna każdemu przedsiębiorcy. Pozwala realnie ocenić zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę i możliwości np. inwestycyjne, które mogą pomóc w rozwoju firmy – mówi prof. Bartłomiej Nita.

Analiza wskaźnikowa jest istotnym etapem analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i oceny różnych obszarów jego działalności. Wykorzystywać możne ją na wszystkich szczeblach zarządzania. Ułatwia podejmowanie decyzji i zapewnienie sprawnego funkcjonowania firmy. Źródłem danych wykorzystywanych do analizy jest sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat – oraz różne sprawozdania. Kluczem trafny dobór wskaźników do prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa oparta jest na 4 filarach:

 1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy.
 2. Analiza płynności.
 3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi.
 4. Analiza zadłużenia i finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

W ocenie kondycji spółki istotne są także wskaźniki rynkowe. Prof. Bartłomiej Nita radzi, aby firmę porównać z owocowym drzewem.

Drzewo ma koronę, pień i korzeń. Aby jabłka miały gdzie się rozwijać, gałęzie muszą byś usadowione na stabilnym pniu, aby pień nie usechł, musi być odżywiany przez korzenie. Popatrzymy na firmę z trzech perspektyw, trzech segmentów działalności: operacyjnej (korona), inwestycyjnej (pień) i finansowej (korzenie). To jest fundament myślenia o ocenie działalności gospodarczej – uważa prof. Bartłomiej Nita.

Żeby mówić o wskaźnikach, musimy mieć świadomość, na jakich filarach oparty jest nasz biznes. Każdy ma własną, podstawową działalność operacyjną, zadania, które codziennie realizuje. Żeby prowadzić działalność, generować zysk musimy zamrażać pieniądze w inwestycjach, mieć maszyny, technologię,
w aktywach trwałych i obrotowych. Do inwestowania niezbędne są źródła finansowania, zarówno własne, jak i obce. Prof. Bartłomiej Nita zwraca uwagę na częsty błąd popełniany przy analizie finansowej.

Przychody to nie są wpływy, a koszty to nie są wydatki. Przychód powstaje, kiedy wystawiamy fakturę. Wtedy widzi to księgowość, ale to nie znaczy, że mamy pieniądze – bo nie wiadomo, czy i kiedy kontrahent nam zapłaci. Wydatki również rozkładają się w czasie. Warto brać to pod uwagę przy planowaniu działalności firmy– podkreśla prof. Bartłomiej Nita.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

ZALETY:

 • charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • Umożliwia ocenę kondycji finansowej
 • Pozwala na badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej trzech lat
 • Stwarza szansę porównań z przeciętnymi dla branży wskaźnikami
 • Może wyjaśnić potencjalne zagrożenie

WADY

 • Liczby zawarte w sprawozdaniach są wynikiem przybliżeń, szacunków, interpretacji i sądów
 • Autorem danych finansowych jest zarząd spółki a odbiorca widzi dane otrzymane od spółki
 • Sprawozdania finansowe opisują przeszłość, a więc analiza jest oparta o dane historyczne
 • Brak uniwersalnych wzorców
 • Brak wyjaśnienia przyczyn zjawisk niekorzystnych
 • Niebezpieczeństwo błędnej interpretacji

Kolejne spotkanie z prof. Bartłomiejem Nitą nt.: „Kluczowe aspekty oceny inwestycji – w pigułce” już 7 kwietnia.