Publikacja UE: Unijne zasady dotyczące zrównoważonych surowców

EU principles for sustainable raw materials

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie zrównoważonej gospodarki UE. Stanowi on podstawę polityki UE w zakresie środowiska, klimatu, a także polityki przemysłowej, określając cel polegający na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., eliminacji zanieczyszczeń i zwiększeniu celów w zakresie redukcji emisji CO2 do 55 proc. do 2030 r. Osiągnięcie celów Zielonego Ładu wymaga dostępu do zrównoważonych surowców, a szczególnie surowców krytycznych, niezbędnych w dziedzinach czystych technologii, cyfrowej, kosmicznej i obronnej, w drodze dywersyfikacji dostaw zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych.

Grupa ds. Dostaw Surowców (w skład której wchodzą państwa członkowskie, władze regionalne, stowarzyszenia przemysłowe, społeczeństwo obywatelskie, partnerzy społeczni i organizacje badawcze) oraz Komisja Europejska opracowały i uzgodniły zestaw dobrowolnych, nieobowiązkowych unijnych zasad dotyczących zrównoważonych surowców. Zasady te zostaną uwzględnione w zintegrowanym podejściu do zrównoważonego wydobycia i przetwarzania surowców w Europie w zakresie wyników społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Celem unijnych zasad dotyczących zrównoważonych surowców jest ujednolicenie sposobu, w jaki państwa członkowskie rozumieją działalność w zakresie zrównoważonego wydobycia surowców (od poszukiwania po etap po zamknięciu) i ich przetwarzania w UE, oraz określenie ogólnego kierunku działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie wspólnego europejskiego rozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, co może przyczynić się do osiągnięcia spójności powstających systemów certyfikacji i oznakowania oraz do uznania istniejących praktyk, kodeksów i norm. Zasady te powinny umożliwić lepsze informowanie społeczeństwa o warunkach, w jakich odbywa się zrównoważone wydobycie i przetwarzanie surowców w Europie, oraz zwiększyć akceptację społeczną dla tej działalności. Zasady te będą opierać się na istniejących przepisach UE dotyczących zrównoważonego rozwoju i odnosić się do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym inicjatyw na rzecz zrównoważonego wydobycia i przetwarzania surowców. Nie powodują one nałożenia na państwa członkowskie ani na przemysł żadnych obowiązków. Opracowanie wskaźników i certyfikacji wykracza poza zakres tego działania.

Głównym elementem planu działania w sprawie surowców krytycznych jest wzmocnienie zrównoważonego i odpowiedzialnego rodzimego zaopatrzenia w surowce i przetwarzania ich w Unii
Europejskiej, w przypadku których istotna jest akceptacja społeczna. Wspieraniu tego celu służą unijne zasady dotyczące zrównoważonych surowców. Mają one odzwierciedlić praktyki, które stosuje się w Unii Europejskiej i których stosowania oczekuje się również od nowych uczestników rynku.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (Komisja Europejska) , Urząd Publikacji Unii Europejskiej