Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy monitoring framework) – przegląd

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów tworzących ramy gospodarki o obiegu zamkniętym – na podstawie Komunikatu KE w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Komunikatu KE – Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 czerwca 2022 r.

Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym służą do pomiaru postępów UE w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym i pomagają określić, czy unijne i krajowe strategie polityczne i działania przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym.

W 2018 r., jak zapowiedziano w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 r., Komisja Europejska przyjęła ramy monitorowania w celu oceny postępów w dążeniu do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu oraz skuteczności działań na szczeblu unijnym i krajowym. Ramy te obejmują 10 wskaźników dotyczących czterech wymiarów: produkcji i konsumpcji, gospodarowania odpadami, surowców wtórnych oraz konkurencyjności i innowacyjności. Obecne ramy są dostępne na specjalnej stronie internetowej.

W 2020 r. Komisja przyjęła komunikat „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Przegląd ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym z działań uwzględnionych w nowym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (sekcja 8 dotycząca monitorowania postępów).

Przegląd ram monitorowania ma na celu poprawę pomiaru postępów w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu. W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2020 r. zapowiedziano dwa cele tego przeglądu.

1) Nowe wskaźniki uwzględnią obszary docelowe w planie działania oraz powiązania między obiegiem zamkniętym, neutralnością klimatyczną i dążeniem UE do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Wskaźniki te będą w jak największym stopniu opierać się na statystykach europejskich.

2) Wskaźniki dotyczące wykorzystania zasobów będą dalej opracowywane i powiązane z monitorowaniem i oceną postępów w dążeniu do uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i jego wpływu w UE i poza nią. Wskaźniki te obejmą zużycie i ślad materiałowy będą one uwzględniać zużycie materiałów i wpływ na środowisko związany z naszymi wzorcami produkcji i konsumpcji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13465-Circular-economy-monitoring-framework-revision-_pl
Źródło: Komisja Europejska