Raport: Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia drugą edycję raportu „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”, który powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raport podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2019 r. pośród dorosłych Polaków i instytucji należących do sektora szkoleniowo-rozwojowego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki badania potwierdzają obserwacje z poprzedniej edycji, że dorośli Polacy są bardzo aktywni w rozwijaniu swoich kompetencji. Najczęściej kompetencje te podnoszone są w sposób nieformalny a w procesie tym wzrasta rola nowoczesnych technologii – ponad połowa Polaków wykorzystuje do nauki Internet.

W uczeniu towarzyszy nam także całe spektrum podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Jak wskazują badania, sektor ten raczej dostosowuje się do potrzeb klientów niż sam kreuje to zapotrzebowanie. Najczęściej oferowane i realizowane formy rozwoju to szkolenia i treningi (grupowe i indywidualne), kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Co ciekawe, w 2019 roku tylko 6 proc. usług świadczonych było w formie zdalnej.

Doświadczenia roku 2020 związane z sytuacją epidemiczną zapewne doprowadzą do zmian w aktywności edukacyjnej osób dorosłych, jak i form świadczenia usług przez sektor rozwojowy. Wspólnym mianownikiem na pewno będzie w tym okresie rozwój nowoczesnych technologii i zdalnych form uczenia się.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego – przeprowadzone między wrześniem 2019 r. a lutym 2020 r. – okazało się w istocie rzeczy przeglądem sytuacji na rynku pracy na krótko przed pandemią COVID-19 i wywołanymi przez nią perturbacjami gospodarczymi, których pełen rozmiar jeszcze się nie ujawnił w momencie przedstawienia niniejszego raportu Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy i dwóch kolejnych raportów przeglądowych (Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią oraz Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat), czyli we wrześniu 2020 r. Raporty przeglądowe BKL służą syntetycznej prezentacji wyników badań pracodawców, ludności w wieku produkcyjnym i sektora szkoleniowego oraz zjawisk i tendencji zarysowujących się w ich świetle na rynku pracy. Mają z założenia charakter opisowy. Pogłębionej analizie problemów i mechanizmów społecznych służą raporty podsumowujące dwie kolejne edycje. Dla edycji 2019 i 2020 taki raport BKL zostanie opublikowany w 2021 r. Ostatni raport podsumowujący pt.: Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki jest dostępny na stronie PARP.
W procesie zmian bardzo ważna rola przypadnie instytucjom edukacji formalnej oraz sektorowi usług rozwojowych. Temu drugiemu poświęcony jest odrębny raport przeglądowy autorstwa Anny Strzebońskiej i Barbary Worek (Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy). Dzięki wprowadzonej jeszcze w pierwszej edycji BKL zmianie metodyki pomiaru zaangażowania osób dorosłych w procesy uczenia się uzyskujemy bardziej optymistyczny obraz aktywności Polaków w tej dziedzinie niż ten wyłaniający się z badań GUS. Aż 80% osób w wieku 25-64 lata zwiększało swoje kompetencje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najczęściej nieformalnie, w szczególności w miejscu pracy. Pesymistycznie wygląda udział w kształceniu formalnym, co można interpretować jako wyraz niedopasowania oferty do potencjalnego popytu z jednej strony, a z drugiej brak zawodowej stymulacji do rozwijania kompetencji w tej formie.
 
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński