Recykling – przepisy UE dotyczące obliczania, weryfikowania i zgłaszania danych dotyczących selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących recyklingu w UE  m.in. oparte na analizie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 czerwca 2021 r.

W dyrektywie (UE) 2019/904 określono cele dotyczące selektywnego zbierania do recyklingu odpadów jednorazowych plastikowych butelek. Zgodnie z jej zapisami cel na 2025 r. wynosi 77% wagi wszystkich takich butelek wprowadzonych do obrotu, a cel na 2029 r. wynosi 90%. Komisja ma określić metodologię obliczania i weryfikacji celów dotyczących selektywnej zbiórki oraz format, w jakim państwa członkowskie mają zgłaszać te dane każdego roku.

W celu zapewnienia porównywalności danych konieczne jest określenie szczegółowych zasad wyznaczania punktów, w których mierzy się masę zebranych odpadów butelek jednorazowych. Przepisy te powinny uwzględniać istniejące praktyki selektywnej zbiórki oraz ilość innych materiałów i substancji obecnych w zebranych odpadach.

W celu zapewnienia dokładności danych dotyczących masy zebranych butelek jednorazowego użytku format sprawozdawczy powinien zapewniać, aby wszystkie istotne parametry zostały zidentyfikowane oraz aby opis zawierał metodologie zastosowane do obliczania i weryfikacji danych dla tych parametrów.

W załączeniu znajduje się projekt decyzji wykonawczej wraz z załącznikiem.
Źródło: Komisja Europejska