Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania nagrody „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.
 2. Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości i kreatywności gospodarczej w środowisku przedsiębiorców
  i działaczy samorządów terytorialnych jako podstawowego warunku dynamicznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
 3. Organizator Konkursu Zachodnia Izba Gospodarcza będzie współpracowała z Partnerami Konkursu po wcześniejszym podpisaniu stosownych porozumień.
 • 2

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć:
  1. przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska,
  2. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Dolnego Śląska,
  3. instytucje, organizacje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość oraz przedsiębiorstwa akademickie typowane
   w kategorii: Innowacyjność.
 2. Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać swe uczestnictwo w konkursie samodzielnie bądź też mogą zostać wytypowani przez:
  1. członków Zachodniej Izby Gospodarczej,
  2. zarządy oddziałów terenowych ZIG,
  3. członków Partnerów Konkursu,
  4. zarządy stowarzyszeń, izb związków, klubów i innych organizacji skupiających przedsiębiorców Dolnego Śląska,
   a także pozarządowych organizacji- NGO,
  5. organy samorządu terytorialnego – zarządy miast, gmin i powiatów oraz przewodniczących organizacji reprezentujących samorząd terytorialny.
 3. Kandydaci powinni złożyć w terminie do 16 września zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą konkursową.
 • 3

Kategorie oraz nagrody

 1. Nagroda „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” przyznawana jest w kategoriach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Kategorie konkursowe mogą być zmieniane przez:

Prezydium Konkursu, po zasięgnięciu opinii:
2.1. Zachodniej Izby Gospodarczej – Organizatora Konkursu,
2.2 Partnerów Konkursu,
2.3 Kapituły Konkursu.

 1. Prezydium Konkursu do dnia 30 czerwca ogłasza zmiany w kategoriach konkursowych.
 • 4

Prezydium Konkursu

 1. Do zadań Prezydium Konkursu należy:
 1. przyjęcie Statutu Kapituły Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”,
 2. powoływanie członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
 3. powoływanie osób o uznanym autorytecie do składu Kapituły Konkursu,
 4. przyznawanie zasłużonym byłym członkom Kapituły Honorowego  tytułu “Nestora Kapituły”
 5. rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących Konkursu,
 6. przyjmowanie kategorii konkursowych.
 1. W skład Prezydium Konkursu wchodzi: Przewodniczący Rady ZIG oraz po jednym przedstawicielu Partnerów Konkursu.
 2. Członkowie Prezydium Konkursu są Honorowymi członkami Kapituły Konkursu bez prawa do głosowania.
 • 5

Kapituła Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

 1. Członkowie Kapituły Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” powoływani są przez Prezydium Konkursu  spośród osób o uznanym autorytecie.
 2. Ilość członków Kapituły Konkursu określa Prezydium Konkursu.
 3. Członkowie Kapituły Konkursu tworzą komisje oceniające i rekomendujące nominowanych do poszczególnych kategorii.
 4. Poszczególnymi komisjami kierują jej Przewodniczący wybierani ze swoich składów komisji.
 5. Kapituła Konkursu obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 6. Decyzje Kapituły Konkursu zapadają w formie uchwał.
 7. Uchwały Kapituły Konkursu są podejmowane zwykłą większością głosów.
 8. Dla ważności posiedzeń Kapituły Konkursu wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
 9. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia w Konkursie, nie przyznając nagrody.
 10. Wybór  laureata zdobywcy Dolnośląskiego Gryfa spośród nominowanych odbywa się na posiedzeniu plenarnym Kapituły Konkursu, w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek minimum trzech członków Kapituły Konkursu  głosowanie może być tajne.
 1. Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 • 6

Kryteria wyboru laureatów

 1. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie ankiet konkursowych dostarczonych przez uczestników
  i innych dostępnych danych.
 2. Wzory ankiet konkursowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Kapituła Konkursu ma prawo poprosić o rozmowę przedstawicieli jednostek wyróżnionych do nagrody w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 • 7

Komitet Organizacyjny Konkursu

 1. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej.
 2. Prezydium Konkursu powołuje Komitet Organizacyjny .
 3. Komitet Organizacyjny odpowiada za:
 1. przygotowanie  i skoordynowanie działań organizacyjnych Konkursu,
 2. przedstawienie planu finansowego Konkursu i po jego przeprowadzeniu do zdania raportu z jego przebiegu wraz z rozliczeniem finansowym dla Prezydium Konkursu,
 3. zapewnienie prawidłowej realizacji Wielkiej Gali Biznesu połączonej z rozstrzygnięciem Konkursu i wręczeniem statuetek,
 4. zapewnienie  całokształtu działań zmierzających do medialnego nagłośnienia przedsięwzięcia zarówno przed, w trakcie jak
  i po zakończeniu Wielkiej Gali Biznesu i wręczeniu nagród laureatom Konkursu,
 5. przygotowanie ,wydruk materiałów promujących konkurs i Wielką Galę Biznesu oraz zaproszeń na Wielką Galę Biznesu
  z kopertami,
 6. opracowanie, wydruk oraz wysyłkę ankiet konkursowych oraz innych materiałów, dokumentów i informacji związanych
  z przygotowaniem i uczestnictwem w Wielkiej Gali Biznesu i Konkursie.
 • 8

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs przebiega jednoetapowo.
 2. Jednostki zgłaszane do konkursu nie ponoszą żadnych opłat konkursowych.
 3. Listę uhonorowanych nagrodą ustala w danym roku Kapituła Konkursowa.
 4. Wręczenie nagród odbywa się raz w roku podczas Wielkiej Gali Biznesu.
 5. Lista laureatów podawana jest do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej ZIG
  i współorganizatora konkursu, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia.
 6. Uhonorowani laureaci otrzymują statuetkę „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.
 • 9

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą konkursową należy przesłać pocztą, kurierem, bądź doręczyć w kopercie
  z dopiskiem „GRYFY” do 30 września do siedziby:


  1. Zachodniej Izby Gospodarczej

Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław

 1. Zgłoszenia można również dokonać poprzez wypełnienie ankiety konkursowej znajdującej się na stronie www.gryfy.pl.
 2. Obsługę kancelaryjną, techniczną i merytoryczną konkursu prowadzi Biuro Zachodniej Izby Gospodarczej:

  2. Ofiar Oświęcimskich 41/43

50-059 Wrocław, tel. 071 795 06 56,

http://www.gryfy.pl

e-mail: gryfy@zig.pl.

 1. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator – Zachodnia Izba Gospodarcza ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych tj. zakres zgody, cel i zakres przetwarzania znajdują się w § 10 Regulaminu.
 • 10

Polityka prywatności
1.Akceptując Regulaminu Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i marketingowych.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, dostarczenia nagród.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Zachodnia Izba Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Zachodniej Izby Gospodarczej.
 3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w ust. 1. powyżej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie

o ochronie danych osobowych.

 1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 3. a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript,
 4. b) połączenie z siecią Internet,
 5. c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub na stronie www.gryfy.pl.
 7. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 8. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie ankiety na stronie www.gryfy.pl  jest równoznaczne z zawarciem umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Uczestnika i stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 9. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być cofnięta do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie
 10. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin – dokonuje się na podstawie oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od udziału w Konkursie. Oświadczenie takie można złożyć za pomocą wiadomości
  e-mail wysłanej na adres gryfy@zig.pl
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 • 11

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do uchwały Rady Zachodniej Izby Gospodarczej z dnia 16.06.2014r.