Reguły konkurencji – porozumienia specjalizacyjne (przedłużenie okresu obowiązywania)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa konkurencji – ocena rozporządzenia Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych na podstawie Komunikatu KE: Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 w odniesieniu do okresu jego stosowania

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 listopada 2022 r. Celem tej inicjatywy jest przedłużenie okresu obowiązywania przepisów dotyczących wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień specjalizacyjnych. Zapewni to dostatecznie dużo czasu na przegląd przepisów i wyeliminowanie luk regulacyjnych lub niepewności prawnej. Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje zawierania między przedsiębiorstwami porozumień ograniczających konkurencję, chyba że przynoszą one korzyści wymienione w art. 101 ust. 3 TFUE. Zgodnie z tym ostatnim przepisem porozumienia są dopuszczalne, o ile przyczyniają się do poprawy produkcji lub dystrybucji towarów lub usług lub do wspierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom sprawiedliwego udziału w wynikających z tego korzyściach. Ponadto muszą one nakładać jedynie takie ograniczenia, które niezbędne do osiągnięcia tych celów i które nie eliminują konkurencji w odniesieniu do znacznej części danego produktu. Zakaz zawarty w art. 101 ust. 1 TFUE obejmuje między innymi porozumienia zawierane między faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami. Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych umożliwia Komisji stwierdzenie, że przepisy art. 101 ust. 1 nie mają zastosowania do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych. Ma to na celu ułatwienie przedsiębiorstwom współpracy w sposób, który jest pożądany z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma negatywnego wpływu na politykę konkurencji. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do niektórych kategorii porozumień badawczorozwojowych oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych („rozporządzenia”) przyznają wyłączenie grupowe z zakazu zawartego w art. 101 ust. 1 TFUE niektórym kategoriom porozumień badawczorozwojowych oraz porozumień specjalizacyjnych. Rozporządzenia te wygasają 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag oraz komunikat KE.

lWięcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13570-Regu%C5%82y-konkurencji-porozumienia-specjalizacyjne-przed%C5%82uzenie-okresu-obowiazywania-_p

Źródło: Komisja Europejska