Rozporządzenia dot. polityki spójności UE na lata 2021-2027

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union, L 231) został opublikowany pakiet pięciu rozporządzeń w sprawie polityki spójności na lata 2021-2027:

  • Rozporządzenie ramowe (ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej)
  • Rozporządzenie ws. Interreg (Europejska współpraca terytorialna (Interreg) wspierana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego)
  • Rozporządzenie ws. ERDF/CF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności)
  • Rozporządzenie ws. ESF+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus)
  • Rozporządzenie ws. JST (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

Akty prawne dostępne są pod poniższym linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej toczą się prace nad przygotowaniem Komentarza do rozporządzeń w sprawie polityki spójności 2021-2027. Finalny dokument powinien zostać opublikowany na stronie resortu w sierpniu 2021 r.

Źródło: EUR-Lex, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej